Hur kan personalbristen inom vården lösas?

När vården upplever personalbrist hotas vårdkvaliteten, patientsäkerheten och tillgängligheten. Ett stort problem är att det saknats tillräckligt med läkare. Bemanningsföretag har blivit en viktig partner för att kunna fördela de begränsade resurserna på ett bra sätt. Istället för att behöva stänga ner vårdcentraler eller ställa in operationer, har inhyrda läkare kunnat kliva in för att verksamheten ska kunna fortgå.

De fyller en viktig funktion för att kunna avlasta och hantera toppar i efterfrågan. Dessutom kan de tillföra specialistkompetens som i normala fall inte finns hos vårdgivaren. Framför allt i glesbygd uppstår ofta problem att hitta rätt läkare eller ersätta en läkare som av någon anledning är otillgänglig. Att använda bemanning av läkare från Medlink är ett effektivt och flexibelt sätt att hantera läkarbrist.

Något annat som måste lyftas fram är arbetsmiljön. Personalbrist kan leda till att läkare tvingas göra långa arbetspass med få raster och få chanser till återhämtning. Ofta leder det till stress, överbelastning och utbrändhet. Om den fasta personalen har problem, blir det ofta fler sjukdagar och fler sjukskrivningar, vilket i sin tur förvärrar personalbristen ytterligare. Många landsting har desperat försökt att spara pengar med hyrstopp, men det har visat sig att deras personalbrist är mycket stor och svårhanterlig.

När bemanningsläkare inte längre behövs, kan en vårdgivare enkelt skära ner på bemanningen och hålla nere kostnaderna. De erbjuder en mer flexibel lösning än fast anställd personal. Även från läkares perspektiv finns det stora fördelar med bemanningsbranschen. De får möjlighet till en mer positiv löneutveckling och chansen att extraknäcka. Många läkare har till exempel valt att arbeta mer eller under längre tid istället för att pensionera sig. På så sätt har samhället fått tillgång till kompetens som annars försvunnit.

Summering av fördelarna med bemanningsläkare:

  • Flexibel lösning för att hantera ökad efterfrågan på läkare
  • Möjlighet att hyra in kompetens som inte finns tillgänglig i verksamheten
  • Läkare själva får chansen att arbeta mer på lediga dagar eller efter sin pensionering
  • Motverkar stress/överbelastning för den ordinarie vårdpersonalen

 

Auktoriserade bemanningsföretag som långsiktig partner

Problemet med läkarbrist och personalbrist inom vården är komplext och kan inte lösas över en natt. Debatten handlar ofta om kostnader och kostnadsbesparingar, när den snarare borde handla om hur Sverige ska kunna säkra en långsiktig försörjning av kvalificerade läkare som kan upprätthålla vårdkvaliteten.

Det har redan visat sig att bemanningsföretag är effektiva för att fördela begränsade resurser över Sverige. Verksamheten måste bedrivas på ett seriöst sätt och följa etiska regler. De ska ha ansvarsförsäkring, vara transparenta när det gäller finanserna och sträva efter att underlåta sig en årlig granskning. En läkare som vill arbeta som bemanningsläkare/resursläkare bör se till att välja ett tryggt och auktoriserat bemanningsföretag.

Tyvärr har det förekommit att bemanningsföretag inom vård och omsorg inte varit seriösa. Ofta har det visat sig genom att läkare har hamnat på fel plats eller att man inte gjort någon uppföljning för att säkerställa att relationen med vårdgivaren fungerat på ett bra sätt. När landstingen sedan klagat och lyft fram brister har hela bemanningsbranschen fått ett skamfilat rykte i samhällsdebatten. I de flesta fall fungerar samarbetat med bemanningsföretag bra och chansen finns att lösa personalbrist som annars hade lett till enorma problem.